Kariera

KARIERA W SEGER CUTTING TOOLS

Jesteśmy zespołem zaangażowanych, pełnych optymizmu i zapału ludzi. Cenimy precyzję, entuzjazm
i niestandardowe spojrzenie na świat.

Wiedza, zaangażowanie i praca zespołowa pracowników SEGER Cutting Tools przyczyniła się do efektywnego rozwoju i stworzenia przyjaznego środowiska pracy.

Tworzymy miejsca pracy, w których pracownicy mogą skutecznie i efektywnie realizować swoje zadania, podnosić kompetencje, a dzięki odnoszonym sukcesom zyskiwać satysfakcję.

Jeśli chciał(a)byś dołączyć do grona osób, dla których praca jest pasją, do firmy, w której zdobędziesz nowe, ciekawe doświadczenia oraz wyzwania wyślij swoje CV oraz list motywacyjny na adres: rekrutacja@segerct.com

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ I APLIKUJ

 

Przed wysłaniem prosimy zapoznać się z następującymi informacjami:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Sp.J. 38-124 Wiśniowa 299
 2.  Z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (po 25 maja 2018 z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych) w SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Sp.J. można się skontaktować za pomocą adresu email wisniowa@segerct.com
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, a jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w związku z przyszłymi rekrutacjami, dane będą przetwarzane także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Ustawa w Kodeksie Pracy, która ustala zakres przetwarzanych danych, Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych.
 5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane organom państwowym w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem w ramach obowiązującego prawa, a także powierzane do przetwarzania podmiotom wykonującym na rzecz SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Sp.J. usługi związane z obsługą rekrutacyjną.
 6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, także w przypadku, jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 8. Posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (http://www.giodo.gov.pl/).
 10. Podanie przez Pana/Panią danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na wynik rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje. Dodawanie zdjęcia do CV nie jest wymagane, jeśli jednak zdecyduje się Pan/Pani dodać zdjęcie, to tym samym wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie wizerunku.
 11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Prosimy o zawarcie następujących klauzul w CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania, znajdującym się na stronie www.seger.net.pl/kariera”.
Brak niniejszej zgody uniemożliwia wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia w przyszłości procesów rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania, znajdującym się na stronie www.seger.net.pl/kariera. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich Danych Osobowych.

Brak niniejszej zgody nie ma wpływu na ocenę Pani/Pana kandydatury dla niniejszej rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na aplikacje osób, których kwalifikacje najlepiej będą odpowiadać naszym oczekiwaniom oraz aktualnym potrzebom rekrutacyjnym firmy.