Projekty UE Zrealizowane

 

Beneficjent:
SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna
Województwo:
podkarpackie
Powiat:
strzyżowski
Wartość całkowita projektu:
262 143,99 PLN
Wartość dofinansowania UE:
262 143,99 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach działania 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna z siedzibą w Wiśniowej

informuje, że zawarł umowę nr POPW.01.05.00-18-0285/20-00 na realizację projektu pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla SEGER CUTTING TOOLS OZGA MIKUSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA” realizowanego w ramach działania 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis projektu:

Projekt dotyczy wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Beneficjent:
SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna

Województwo:
podkarpackie

Powiat:
strzyżowski

Wartość całkowita projektu:
4 627 260,00 PLN

Wartość dofinansowania UE:
2 611 400,00 PLN

SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna z siedzibą w Wiśniowej informuje, że zawarł umowę nr POPW.01.04.00-18-0026/18 na realizację projektu pn. „Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie SEGER Cutting Tools”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję – II Etap współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest wdrożenia opracowanej w ramach Etapu I dz. 1.4. POPW strategii wzorniczej. Zakres projektu obejmuje działania projektowe i wdrożeniowe wynikające z wybranych rekomendacji wzorniczych – odpowiadających aktualnej strategii biznesowej.
Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności firmy SEGER CUTTING TOOLS poprzez wdrożenie wybranych rekomendacji wzorniczych opracowanej w I etapie działania 1.4. PO PW strategii, związanych z procesem projektowym i wdrożeniowym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych w postaci zadań:
1) zakup usług doradczych
2) zakup nowej linii technologicznej.

Rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacji usługowej.

Beneficjent:

SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna

Województwo:

podkarpackie

Powiat:

strzyżowski

Wartość projektu:

12 300 000,00 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

7 000 000,00 zł.

SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna z siedzibą w Wiśniowej informuje, że zawarł umowę nr RPPK.01.04.01-18-0137/16-00 na realizację projektu pn.

„Budowa nowego zakładu do produkcji innowacyjnych narzędzi monolitycznych dla przemysłu lotniczego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Opis projektu:

Realizacja projektu związana jest z utworzeniem przez firmę SEGER Cutting Tools nowego zakładu produkcyjnego, w którym wytwarzane będą narzędzia monolityczne dla przemysłu lotniczego. W tym celu projekt zakłada przeprowadzenie działań inwestycyjnych związanych z:

a) budową nowej hali produkcyjnej w miejscowości Wiśniowa na Podkarpaciu,

b) zakupem nowoczesnych urządzeń wchodzących w skład kompleksowej linii technologicznej do wytwarzania planowanego do wdrożenia produktu.

Inwestycja związana jest bezpośrednio z wdrożeniem przez Wnioskodawcę zakończonych prac B+R, w wyniku czego na rynek zostanie wprowadzony unowocześniony produkt – frez o innowacyjnej geometrii przeznaczony do materiałów trudnoobrabialnych wykorzystywanych w przemyśle lotniczym, takich jak: tytan, stal kwasoodporna czy stopy żarowytrzymałe na bazie niklu.

Projekt zakłada wdrożenie innowacji produktowej o zasięgu europejskim.

Beneficjent: SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna

Województwo: podkarpackie

Powiat: strzyżowski

Wartość projektu: 107 625,00 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 74 375,00 zł.

SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna z siedzibą w Wiśniowej informuje, że zawarł umowę nr POPW.01.04.00-18-0045/16-00 na realizację projektu pn.

„Rozwój firmy SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna poprzez zarządzanie wzornictwem”,

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję I Etap”, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności firmy SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna oraz kompetencji kadry zarządzającej przedsiębiorstwem w zakresie umiejętności zarządzania wzornictwem poprzez analizę potencjału i możliwości wzorniczych firmy. W tym celu projekt zakłada:

  1. przeprowadzenie audytu wzorniczego,
  2. opracowanie strategii wzorniczej.

Efekty projektu: w wyniku realizacji projektu nastąpi:

– wzrost kompetencji pracowników firmy w zakresie wzornictwa,

– poprawa umiejętności zarządzania wzornictwem w firmie,

– określenie nowych- nie uwzględnionych dotąd przez Wnioskodawcę obszarów i możliwości rozwoju firmy w audytowanych obszarach,

– określenie konkretnych działań pro-rozwojowych związanych z wykorzystaniem wzornictwa w firmie, wzrost przychodów.

Budowa nowego zakładu do produkcji innowacyjnych narzędzi monolitycznych dla przemysłu lotniczego

 

Cel projektu: Realizacja inwestycji polegającej na budowie nowego zakładu produkcyjnego i zakupie maszyn w celu wprowadzenia innowacyjnego produktu opracowanego w ramach prowadzonych prac B+R Beneficjent: SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa.

Tytuł projektu: „Zakup innowacyjnych urządzeń produkcyjnych i wdrożenie nowego procesu produkcyjnego przez firmę SEGER Cutting Tools”

Całkowita wartość projektu: 939 807,24 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 391 589,47 PLN

Nazwa beneficjenta: SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Sp.J.

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

www.seger.net.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

“Innowacyjna linia produkcyjna do wytwarzania precyzyjnych narzędzi skrawających czynnikiem wzrostu konkurencyjności firmy SEGER SP.J.”

Całkowita wartość projektu 3 746 864,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 696 838,00 PLN

Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 299 442,00 PLN

SEGER OZGA MIKUSZEWSKI SP.J.

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.

 

www.seger.net.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

,,SEGER, Dolina Lotnicza, Podkarpacie – synonimy innowacyjności”

Całkowita wartość projektu: 162 747,78 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 67 015,33 zł

Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 11 826,24 zł

SEGER OZGA MIKUSZEWSKI SP.J.

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.

 

www.seger.net.pl

www.rpo.podkarpackie.pl