Projekty UE

Beneficjent:
SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna

Województwo:
podkarpackie

Powiat:
strzyżowski

Wartość całkowita projektu:
6 034 150,00 PLN

Wartość dofinansowania UE:
4 543 657,50 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Programu Inteligentny Rozwój.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna z siedzibą w Wiśniowej

informuje, że zawarł umowę nr POIR.01.01.01-00-0204/19-00 na realizację projektu pn. „Opracowanie i badania specjalnych narzędzi skrawających do obróbki materiałów trudnoobrabialnych dla branży lotniczej i motoryzacyjnej” realizowanego w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis projektu:

Celem projektu jest realizacja prac B+R prowadzących do opracowania specjalnych monolitycznych i składanych narzędzi skrawających przeznaczonych do obróbki trudnoobrabialnych materiałów dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego.

Najważniejsze rezultaty planowane do osiągnięcia to przede wszystkim innowacje produktowe w postaci nowatorskich narzędzi do obróbki skrawaniem które będą możliwe do osiągnięcia dzięki opracowanemu systemowi projektowania i wytwarzania wg nowej technologii hybrydowego wytwarzania narzędzi z wykorzystaniem systemów CAD/CAM (Computer Aided Design/ Computer Aided Manufacturing), począwszy od projektowania, przebadania i wdrożenia do produkcji nowo przygotowywanych prototypów. Umożliwi to pełną elastyczność i automatyzację produkcji począwszy od przyjęcia zamówienia od klienta poprzez wykonanie wirtualnego modelu narzędzia w postaci 3D, wygenerowanie programów dla obróbki skrawaniem oraz przyrostowej, kończąc na przeprowadzeniu badań technologicznych wykonanych prototypów dla konkretnych materiałów i operacji obróbkowych.

Innowacyjny sposób wytwarzania narzędzi, będzie polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu narzędzi metodą hybrydową, która umożliwi osiągnięcie wymaganej jakość obrabianej powierzchni, przy jednoczesnym wzroście okresu trwałości narzędzi (INNOWACJA PROCESOWA). Kluczową innowację w projekcie stanowi rozwiązanie będące INNOWACJĄ PRODUKTOWĄ w postaci innowacyjnych narzędzi wytworzonych w procesie polegającym na implementacji obróbki skrawaniem i techniki przyrostowej przez formowanie laserowe na jednej maszynie.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Nr 9/NCBiR

 

Beneficjent:
SEGER CUTTING TOOLS
Ozga Mikuszewski Spółka Jawna

Województwo:
podkarpackie

Powiat:
strzyżowski

Wartość projektu:
1 855 947,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:
1 042 230,00 zł

SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna z siedzibą w Wiśniowej informuje, że zawarł umowę nr POIR.02.03.01-18-0080/18-00 na realizację projektu pn.
„Wdrożenie innowacyjności produktowej i procesowej nowym kierunkiem rozwoju firmy SEGER CT”

dofinansowanego z Funduszy Europejskich i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.
Celem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie innowacji produktowej oraz procesowej o charakterze technologicznym w oparciu o proinnowacyjne usługi doradcze.

Wykorzystane usługi doradcze będą miały na celu opracowanie i wdrożenie w firmie nowego modelu zarządzania procesem produkcji narzędzi specjalistycznych, od momentu doradztwa technologicznego do momentu realizacji i rozliczenia zlecenia produkcyjnego, wraz z docelowym wdrożeniem rozwiązania IT, wspierającego cały proces. Inwestycja w kierunku implementacji indywidualnego rozwiązania informatycznego, które zautomatyzuje procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, wprowadzi szereg zmian w jego funkcjonowaniu, w efekcie czego umożliwi wprowadzenie znacząco udoskonalonej metody tworzenia i świadczenia usług.

Finalnym rezultatem projektu będzie opracowanie nowego procesu produkcji wraz z technologią działania, jak również nowej usługi związanej z doradztwem technicznym oraz jakościowym. Model biznesowy i system IT zapewni automatyzację, pozwoli na rozszerzenie gamy produktów i oferowanych narzędzi, przy jednoczesnym wykorzystaniu obecnego potencjału technologicznego w obszarze parku maszynowego.

Beneficjent:
SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna

Województwo:
podkarpackie

Powiat:
strzyżowski

Wartość całkowita projektu:
20 320 830,00 PLN

Wartość dofinansowania UE:
11 564 700,00 PLN

SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna z siedzibą w Wiśniowej
informuje, że zawarł umowę nr POIR.02.01.00-00-0255/17-00 na realizację projektu pn.

„Centrum Badawczo Rozwojowe SEGER – Future Cutting Tools for Industry 4.0

realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest utworzenie centrum B+R w przedsiębiorstwie SEGER CUTTING TOOLS Ozga Mikuszewski Sp. J. funkcjonującego w dziedzinie badań z zakresu technologii wytwórczych składanych narzędzi skrawających dla lotnictwa i automotive wpisujących się w obszar „Industry 4.0″.

Zakupiona infrastruktura B+R umożliwi projektowanie, wytwarzanie, testowanie i walidację narzędzi i prototypowych elementów dla lotnictwa i automotive oraz projektów BIG SCIENCE w tym kosmonautyki.

Celem głównym projektu jest rozwój SEGER CUTTING TOOLS poprzez interdyscyplinarne prace B+R nad inteligentnymi narzędziami nowej generacji oraz hybrydowymi technologiami ekstremalnej obróbki elementów o złożonych przestrzennie kształtach.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowych i procesowych zaawansowanych technologicznie narzędzi i procesów obróbki precyzyjnej. Utworzenie centrum B+R będzie możliwe dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Załącznik nr 6 Projekt budowlany